Mokinio elgesio taisyklės

Mokiniai:

   1. sudarius mokymo sutartį, privalo laikytis visų jos sąlygų, gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų;

   2. privalo vykdyti mokytojų ir kitų gimnazijos darbuotojų teisėtus nurodymus, savivaldos institucijų nutarimus;

   3. gimnazijoje ir už jos ribų turi vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį principais, saugoti gimnazijos garbę;

   4. privalo gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;

   5. privalo laikytis higienos reikalavimų: būti švarūs, į mokyklą ateiti tvarkingai apsirengę. Patalpose draudžiama dėvėti striukes, paltus, galvos apdangalus (išskyrus atvejus, kai yra administracijos leidimas). Sportinę aprangą mokiniai vilki tik kūno kultūros pamokose bei sportinių renginių metu;

   6. į pamokas privalo atvykti taip, kad iki skambučio pasiektų kabinetą, kuriame vyks pamoka;

   7. pamokų metu privalo:

        7.1. turėti reikiamas priemones ir atlikti pavestas užduotis. Mokiniai, neatlikę namų darbų, neatlikimo priežastis turi prieš pamoką paaiškinti mokytojui;

        7.2. savo elgesiu netrukdyti darbo mokytojui ir klasei;

        7.3. nesinaudoti mobiliuoju telefonu; jis turi būti išjungtas. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę paimti telefoną ir grąžinti jį tik tėvams.

        7.4. išeiti iš pamokos tik  mokytojui leidus;

   8. privalo be priežasties nepraleisti pamokų; praleidęs pamoką(-as) kitą dieną pateikti klasės auklėtojui medicinos įstaigos pažymą, kur nurodomas neatvykimo laikas ir priežastys. Ligos ar kitu atveju iki 3 dienų pateisinimą gali rašyti tėvai;

   9. jei mokytojas neatvyksta į pamoką daugiau negu 10 minučių, klasės seniūnas/ pavaduotojas  privalo pranešti direktoriaus pavaduotojui ugdymui ar gimnazijos direktoriui;

   10. privalo neatsinešti pavojų keliančių daiktų, nesinaudoti  nereikalingais darbui pamokoje daiktais. Pavojų keliantys  daiktai, paimami ir perduodami tėvams. Kiti daiktai atiduodami po pamokos/ų (klasės auklėtojui arba mokytojui informavus mokinio tėvus);

   11. privalo rūpintis asmeninių daiktų saugumu; nepalikti vertingų daiktų be priežiūros. Kūno kultūros pamokų metu savo asmeninius daiktus (pinigines, telefonus, ir t.t.) mokiniai gali perduoti mokytojui, kuris juos padeda į saugojimo vietą;

   12. rastus pamestus daiktus turi perduoti budėtojai arba administracijai;

   13. į rūbines gali įeiti tik pertraukų metu;

   14. bibliotekoje, valgykloje ir kitose bendrose gimnazijos patalpose  privalo laikytis tose patalpose nustatytos tvarkos;

   15. gimnazijoje ir jos teritorijoje privalo:

        15.1. nesikeikti, nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių medžiagų,

        15.2. nenaudoti pirotechninių priemonių ir jų neplatinti,

        15.3. nežaisti azartinių žaidimų,

        15.4. nefilmuoti ir nefotografuoti (iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę paimti telefoną / kitą filmavimo ar fotografavimo priemonę ir grąžinti ją tėvams);

   16. draudžiama savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą;

   17. į išvykas, ekskursijas galima vykti tik  su mokytoju(-ais) gavus direktoriaus leidimą (įforminama įsakymu) ir pasirašytinai susipažinus su saugumo reikalavimais;

   18. gimnazijoje, renginių už gimnazijos ribų, ekskursijų  metu mokiniai privalo laikytis saugaus elgesio reikalavimų;

   19. popamokinius renginius gali organizuoti tik su klasės auklėtoju, dalyko mokytoju;

   20. privalo saugoti gimnazijos inventorių, mokymo priemones, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį; pastebėjęs sugadintą turtą, tuojau pat informuoti mokytoją ar gimnazijos administraciją;

   21. išvykdamas iš gimnazijos privalo grąžinti vadovėlius, atsiskaityti su biblioteka. Atsiskaitymo lapelį perduoti raštinės vedėjui;

   22. kilus nesutarimams tarp mokinio ir gimnazijos darbuotojo turi kreiptis į  administraciją. Jei administracijos sprendimas netenkina bent vienos pusės, kreipiamasi į Gimnazijos tarybą.

Atnaujinta: 2016-10-28