Įsivertinimas

     Gimnazijos bendruomenė, taikydama Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267, pasirinko veiklos tobulinimo ciklą, po kurio bus įvertintas taikomų priemonių naudingumas.

Gimnazijos veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo, atlikto 2020 m. spalio mėn., rezultatai

Sritis

Aukščiausiai įvertinti rodikliai

Vidutinė vertė*

Žemiausiai įvertinti rodikliai

Vidutinė vertė*

  1. Rezultatai

Visi rodikliai įvertinti gerai

3

-

 

  1. Ugdymasis ir mokinių patirtys

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

2.2.2. Ugdymosi organizavimas

3,3

  1. Mokinių įsivertinimas

2,5

2.1.1. Ugdymo(si) tikslai

3,2

2.3.1. Mokymasis

2.4.1. Vertinimas ugdymui

2,7

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius

3,1

 

 

  1. Ugdymo(si) aplinkos

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka

3,3

3.2.1. Mokymas(is) ne mokykloje

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje

2,7

3.1.3. Aplinkų bendrakūra

3

3.1.1. Įranga ir priemonės

2,8

  1. Lyderystė ir vadyba

4.3.1. Kompetencija

3,1

4.1.2. Lyderystė

2,7

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai

4.1.3. Mokyklos savivalda

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas

3

4.2.1. Veikimas kartu

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais

2,8

Vidutinės vertė*

Kokybės įvertinimas. Vidutinės vertės aukštesnės nei 2 traktuotinos kaip pozityvios o žemesnės nei 2 – kaip negatyvios.

 

Atnaujinta: 2021-01-06