Dokumentai

Kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimo tvarkos aprašas
Asmens, atsakingo už priešsmurtinę veiklą paskyrimas
Psichosocialinės rizikos bei mobingo darbe prevencijos tvarkos aprašas
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas
Atmintinė apie pirminės teisinės pagalbos teikimą
Kokybės krepšelio patikslinimas
Kokybės krepšelio tobulinimo planas
Mokinių priėmimo į Ignalinos r. Vidiškių gimnaziją komisijos darbo reglamentas
Patyčių prevencijos planas 2021–2022 m. m.
Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos pedagogų etikos kodeksas
Nuotolinio darbo Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje tvarkos aprašas
Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
IKT naudojimo ir stebėsenos tvarkos aprašas
Lygių galimybių tvarkos aprašas
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Aprūpinimo vadovėliais tvarkos aprašas
Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos vaiko gerovės komisijos nariai, atsakingi už patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimą gimnazijoje
Patyčių prevencijos tvarkos aprašas
Vaizdo kamerų naudojimo tvarkos aprašas
Pamokos stebėjimo lentelė
Korupcijos prevencijos programa 2020-2022 m.
Lankomumo tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
Gimnazijos nuostatai
Veiklos planas 2021–2022 m. m.
Strateginis planas 2021–2023 m. m.
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Ugdymo planas

2021-2022 m.m. ugdymo planas

 

UP priedas

Dokumentai ir formos

1

Dalyko ilgalaikio plano forma

2

Pamokos plano forma

3

Klasės auklėtojo veiklos plano forma

4

Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, grupinės konsultacijos programos forma

5

Neformaliojo švietimo programos forma

6

Individualizuotų ir pritaikytų programų formos

 

Kiti dokumentai

Individualaus ugdymo(si) plano forma (vidurinio ugdymo programos mokiniui)

Pagalbos mokiniui teikimo plano forma

Bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Technologijos (mokytojas R. Malinauskas)
Žmogaus sauga
Muzika
Fizinis ugdymas (mokytojas G. Gruodis)
Technologijos (mokytoja A. Krikščionaitienė)
Dailė
Lietuvių kalba (mokytoja O. Lukoševičienė)
Anglų kalba (mokytoja I. Labuckienė)
Lietuvių kalba (mokytoja Z. Čičelienė)
Anglų k. ir vokiečių k. (mokytoja J. Raketienė)
Rusų kalba
Pilietiškumo pagrindai
Ugdymas karjerai
Dorinis ugdymas
Informacinės technologijos
Istorija
Geografija
Fizika
Ekonomika ir verslumas
Biologija (S. Petkūnienė)
Matematika
Chemija, Gamta ir žmogus, Biologija (L. Šimonienė)

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarkos aprašas

Individualios mokinio pažangos stebėjimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Mokinių atleidimo nuo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo ir jų pasiekimų įvertinimo tvarkos aprašas

Neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas

Individualaus ugdymo plano forma (mokiniui, mokomam namuose)

Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Dalyko, dalyko kurso, mokėjimo lygio ar dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas

Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas

 

Darbuotojų pareigybių aprašymai

 

Atnaujinta: 2021-10-20