Socialinis pedagogas

JURGITA RĖKAŠIENĖ

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbas gimnazijoje

Pietūs

Darbas už gimnazijos ribų

Pirmadienis- ketvirtadienis

8.00-12.00

12.00-12.45

12.45-16.15

Penktadienis

8.00-12.00

12.00-12.45

12.45-14.45

 

Veiklos turinys

  • Dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais.

  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo programas.

  • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.

  • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines - pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą.

  • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.

  • Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

  • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Naudingos nuorodos tėvams:

Patiri smurtą ar patyčias?

http://www.kaveikiavaikai.lt/

http://www.bepatyciu.lt/

http://www.vaikystebesmurto.lt/lt

http://www.pagalbavaikams.lt/lt.php/pagrindinis.html

http://www.vaikolabui.lt/obuolio-draugai/

http://askritiskas.lt/

http://www.sveikatostinklas.lt/

https://www.bepatyciu.lt/tevams/mokymai-tevams-internetu/

Rekomendacijos mokiniams, kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu

 

   

Atnaujinta: 2021-10-18